Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a

Dzieci

12»

¦wiêty Józef opiekun Jezusa

¦wiêty Józef opiekun Jezusa

cena: 5,50 z³

Kolorowanka z ³amig³ówkami.

Do koszyka

Jezus ¿yje!

Jezus ¿yje!

cena: 4,50 z³

Kolorowanka z ³amig³ówkami. Kluczem s± postacie, które towarzysz± Jezusowi od Ostatniej Wieczerzy po Zmartwychwstanie

Do koszyka

Anio³owie pomocnicy Boga

Anio³owie pomocnicy Boga

cena: 4,50 z³

Ksi±¿eczka do kolorowania, zawiera tak¿e ukryte rysunki. Przedstawia sceny biblijne ze Starego i Nowego Testamentu, w których pojawiaj± siê bo¿y pos³añcy.

Do koszyka

Maryja nasza Mama

Maryja nasza Mama

cena: 4,50 z³

Kolorowanka z ³amig³ówkami. Biblijne sceny z ¿ycia Maryi po³±czone z zagadkami i ukrytymi rysunkami.

Do koszyka

Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II

Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II

177 stron do kolorowania z ³amig³ówkami

cena: 9,00 z³

Kolorowanka opowiada o dzieciñstwie i m³odo¶ci Karola Wojty³y, jego dzia³alno¶ci jako kap³ana i kardyna³a w Krakowie, o wyborze na papie¿a oraz pokazuje Jana Paw³a II w ró¿nych codziennych sytuacjach.

Do koszyka

Biblijne zagadki. Nowy Testament. Cz. 2

Biblijne zagadki. Nowy Testament. Cz. 2

cena: 5,50 z³

Zagadki, ³amig³ówki i sceny do kolorowania przybli¿aj±ce dzieciom tre¶ci biblijne z Nowego Testamentu.

Do koszyka

Biblijne zagadki. Nowy Testament. Cz. 1

Biblijne zagadki. Nowy Testament. Cz. 1

cena: 5,50 z³

Zagadki, ³amig³ówki i sceny do kolorowania przybli¿aj±ce dzieciom tre¶ci biblijne z Nowego Testamentu.

Do koszyka

Biblijne zagadki. Stary Testament. Cz. 2

Biblijne zagadki. Stary Testament. Cz. 2

cena: 5,50 z³

Zagadki, ³amig³ówki i sceny do kolorowania przybli¿aj±ce dzieciom tre¶ci biblijne ze Starego Testamentu.

Do koszyka

Biblijne zagadki. Stary Testament. Cz. 1

Biblijne zagadki. Stary Testament. Cz. 1

cena: 5,50 z³

Zagadki, ³amig³ówki i sceny do kolorowania przybli¿aj±ce dzieciom tre¶ci biblijne ze Starego Testamentu.

Do koszyka

Wielka ksiêga biblijnych zagadek

Wielka ksiêga biblijnych zagadek

177 stron ³amig³ówek do kolorowania

cena: 25,00 z³

Niesamowita podró¼ w ¶wiat historii biblijnych. Zbiór ponad 200 zagadek i ³amig³ówek biblijnych dla dzieci od 6 lat.

Do koszyka

Wielkanocna opowie¶æ

Wielkanocna opowie¶æ

cena: 7,00 z³

Kolorowanka z zadaniami przybli¿aj±ca dzieciom tajemnicê ¶mierci i zmartwychwstania Jezusa.

Do koszyka

Przygoda z Jezusem

Przygoda z Jezusem

119 zadañ i zagadek biblijnych do kolorowania

cena: 16,00 z³

Zachwycaj±ca podró¿ w czasy ¿ycia i nauczania Jezusa. Kolorowanka z ³amig³ówkami dla 4-5 letnich dzieci.

Do koszyka

Maryja mama Jezusa

Maryja mama Jezusa

cena: 6,00 z³

Biblijne sceny z ¿ycia Maryi do pokolorowania dla przedszkolaków.

Do koszyka

Mój ró¿aniec

Mój ró¿aniec

cena: 6,50 z³

20 scen z tajemnic ró¿añcowych do kolorowania dla najm³odszych.

Do koszyka

Julia – ¶wiêta Urszula Ledóchowska

Julia – ¶wiêta Urszula Ledóchowska

cena: 7,00 z³

Kolorowanka z opowiadaniem o ¿yciu i dzia³alno¶ci kanonizowanej przez papie¿a Jana Paw³a II w 2003 r. Urszuli Ledóchowskiej

Do koszyka

Tajemnica Wielkiej Nocy

Tajemnica Wielkiej Nocy

cena: 7,50 z³

Kolorowanka z ³amig³ówkami i ukrytymi rysunkami.

Do koszyka

¦w. El¿bieta Wêgierska

¦w. El¿bieta Wêgierska

cena: 7,00 z³

Kolorowanka z opowiadaniem o ¶wiêtej El¿biecie, ksiê¿nej turyñskiej, patronce dzie³ mi³osierdzia, kanonizowanej w 1235 roku.

Do koszyka

Anio³owie przyjaciele dzieci

Anio³owie przyjaciele dzieci

cena: 5,00 z³

Kolorowanka z zadaniami (ró¿nice, "dokoñcz rysunek", "znajd¼ drogê"). W tre¶ci: dzieñ z Anio³em Stró¿em.

Do koszyka

Opowie¶æ o Noem i arce

Opowie¶æ o Noem i arce

Pozycja chwilowo niedostêpna

cena: 4,50 z³

Kolorowanka z zadaniami dla m³odszych przedszkolaków.

12»

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776