Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Koszty wysy³ki

ZASADY P£ATNO¦CI

Proponujemy dwa sposoby p³atno¶ci:

W formie przedp³aty - przelewem bankowym na konto Wydawnictwa:

ING Bank ¦l±ski 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776

W tytule wp³aty prosimy podaæ Nr Zamówienia.

Kwota do wp³aty stanowi sumê warto¶ci zamówionych ksi±¿ek i zrycza³towanego kosztu przesy³ki i wynosi:

Przelew powinien wp³yn±æ na konto Wydawnictwa do 7 dni roboczych od daty z³o¿enia zamówienia. W przypadku przekroczenia terminu 7 dni roboczych, zamówienie zostaje anulowane.

Realizacja zamówienia nastêpuje po wp³ywie przelewu na nasze konto.

Za pobraniem

Klient p³aci gotówk± przy odbiorze przesy³ki.

Przy pobraniu konieczne jest podanie numeru telefonu kontaktowego w celu potwierdzenia zamówienia.

Przy zamówieniu powy¿ej 100,00 z³ koszt przesy³ki pokrywa Wydawnictwo Fides.

WYSY£KA

Dostawa zamówionych ksi±¿ek odbywa siê za po¶rednictwem Poczty Polskiej (przesy³ka priorytetowa lub Paczka24), kuriera firmy Siódemka lub K-Ex.

Wszystkie zamówienia realizujemy maksymalnie w ci±gu 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia lub wp³ywu przelewu na nasze konto. Czas realizacji nie obejmuje czasu potrzebnego przewo¼nikowi na dostarczenie przesy³ki.

Aktualny status realizacji zamówienia mo¿na sprawdziæ na stronie internetowej wydawnictwofides.pl, po zalogowaniu siê na swoje konto.

REKLAMACJE

Je¿eli otrzyma³e¶ ksi±¿kê uszkodzon± (naruszon± podczas dostawy, zdekompletowan± itp.) b±d¼ z wadami technicznymi, mo¿esz oczekiwaæ jej wymiany. Ksi±¿kê tak± ode¶lij do nas (Wydawnictwo FIDES, ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków), podaj±c przyczynê reklamacji. Do 5 dni po otrzymaniu przez nas przesy³ki, towar zostanie wymieniony i odes³any.

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776