Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

O nas

Dziêkujemy za odwiedziny na naszej stronie. Aby zatrzeæ nieco anonimowo¶æ, która towarzyszy kontaktom internetowym, chcemy w dwóch s³owach siê przedstawiæ. Jeste¶my m³odym ma³¿eñstwem. Mieszkamy w Krakowie, choæ ¿adne z nas nie pochodzi z tego miasta. Z Królewskim Grodem ³±czy nas jednak bardzo wiele. Tu oboje studiowali¶my; tu siê poznali¶my; tu brali¶my ¶lub; tu budujemy nasz± rodzinê; tu wreszcie zrodzi³a siê - we wrze¶niu 2001 roku - my¶l za³o¿enia wydawnictwa. Nazwali¶my je FIDES, co znaczy wiara.

Pierwszym pomys³em wydawniczym, który do dzi¶ wyznacza kierunek naszej pracy, by³a biblijna kolorowanka edukacyjna. Tradycyjn± kolorowankê religijn± postanowili¶my ubogaciæ pisankami, rebusami, krzy¿ówkami, labiryntami i ró¿nymi innymi ³amig³ówkami oraz wierszykami lub biblijnymi opowie¶ciami. Chcemy, aby poprzez rysunek i zabawê nasze ksi±¿eczki poszerza³y wiedzê religijn± dziecka i umacnia³y jego wiarê. Dlatego te¿ g³ównymi ¼ród³ami, z których czerpiemy pomys³y, s± Biblia oraz rytm roku liturgicznego.

Jeste¶my lud¼mi w drodze. Czêsto miêdzy Krakowem a oddalonymi o setki kilometrów rodzinnymi domami. W wolnych chwilach nasze kroki kierujemy w ukochane góry. Najbardziej urzekaj± nas Tatry, ale i beskidzkie, pieniñskie i bieszczadzkie szczyty niejeden raz nas go¶ci³y i pozwala³y zachwycaæ siê piêknem przyrody. Nieobce s± nam te¿ wêdrówki po polskich miastach i miasteczkach oraz mniej znanych zak±tkach naszego kraju. Mo¿e wiêc spotkamy siê kiedy¶ na którym¶ z górskich szlaków, na rynku jakiego¶ miasta albo w ruinach starego zamku. Nawet je¶li nie rozpoznamy siê i nie zamienimy kilku s³ów, nie zapomnijmy u¶miechn±æ siê do siebie i pozdrowiæ serdecznie. Te drobne gesty wnosz± wiele s³oñca w ¿ycie ludzi. Nie szczêd¼my ich sobie!

Pozdrawiamy serdecznie
Anna i Adam Sulenccy

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776