Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

SYCHAR. Ile jest warta twoja obr±czka?

SYCHAR. Ile jest warta twoja obr±czka?

ksi±¿ka dla pragn±cych kochaæ mimo wszystko

Autor: Anna Jedna

stron: 186
format: 140x200
oprawa: miêkka
wydanie: IV
ISBN: 978-83-61860-38-9

Cena: 22,00 z³

Nota Wydawcy

Cena 25,00 22,00

SYCHAR - to miasteczko po³o¿one w Samarii, obok którego przy studni Jakuba mia³a miejsce rozmowa Chrystusa z Samarytank±. Pan Jezus powiedzia³ Samarytance prawdê o jej ¿yciu i wskaza³ na Siebie jako ¼ród³o wody ¿ywej.

ANNA JEDNA jest sakramentaln± ¿on±, matk± trojga dzieci, nauczycielk±, prowadzi Ognisko Wspólnoty Trudnych Ma³¿eñstw SYCHAR w Poznaniu. Bêd±c w trudnej kryzysowej sytuacji ma³¿enskiej, dzieli siê do¶wiadczeniem mocy Bo¿ej mi³o¶ci i nadziei na uzdrowienie swojego ma³¿eñstwa. Daje tak¿e ¶wiadectwo nawrócenia - kszta³towania w sobie postaw wiernej mi³o¶ci, przebaczenia i osobistej wolno¶ci wynikaj±cej z aktywnej wspó³pracy z Jezusem-Bogiem, które pozwalaj± z nadziej± oczekiwaæ na powrót wspó³ma³¿onka.

    "Kto rozumie przysiêgê ma³¿eñsk±, ten rozumie Boga, cz³owieka i mi³o¶æ, a kto wype³nia przysiêgê ma³¿ensk±, ten trwa na drodze ¶wiêto¶ci.
    Autorka walczy o swoje ma³¿eñstwo ze stanowczo¶ci± i niezachwwian± nadziej±. W podobnej sytuacji znajduj± siê obecnie setki tysiêcy ma³¿onków w Polsce.
    Ksi±¿ka zawiera ¶wiadectwa wielu osób, które pokazuj±, ¿e mo¿na trwaæ w wierno¶ci Bogu i ma³¿onkowi w ka¿dej sytuacji i ¿e z pomoc± Boga ka¿de ma³¿eñstwo sakramentalne mo¿na uratowaæ. Stanowi nie tylko zachêtê do trwania w prawdzie, mi³o¶ci i wierno¶ci w obliczu kryzysu ma³¿eñskiego. Pokazuje te¿ narzêdzia, które w tym pomagaja: s³owo Bo¿e, modlitwa i grupa wsparcia. Taka grup± wsparcia dla ma³¿onków, którzy w niezachwiany sposób chc± walczyæ o uratowanie swojego ma³¿eñstwa, s± wspólnoty SYCHAR. Wspólnoty te istniej± ju¿ w wielu miejscach w Polsce i za granic±. Ich istnienie i szybki rozwój to znak czasu u szczególnie potrzebny wymiar nowej ewangelizacji.
     Niniejsza ksi±¿ka to pomoc dla tych, którzy chc± zachowaæ wierno¶æ ma³¿eñsk±, niezaleznie od okoliczno¶ci i ludzkiej s³abo¶ci. To tak¿e znakomity podrêcznik Bo¿ej m±dro¶ci i Bo¿ej mi³o¶ci dla tych, którzy przygotowuj± siê do zawarcia sakramentalnego ma³¿enstwa oraz dla tych, którzy ju¿ s± ma³¿onkami i pragn± uczynic wszystko, aby ich ma³¿eñstwo nie znalaz³o siê w kryzysie".

ks. Marek Dziewiecki

 

WSPÓLNOTA TRUDNYCH MA£¯EÑSTW SYCHAR wspiera sakramentalnych ma³¿onków, których ma³¿enstwa prze¿ywaj± kryzys. Opiera siê na prawdzie o mocy sakrammentu, który jest darem od Boga, a On - Bóg daje si³ê na odrodzenie wspólnoty ma³¿eñskiej w ka¿dej sytuacji, nawet po ludzku patrz±c beznadziejnej.

www.sychar.org
www.kryzys.org

 

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776