Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II

Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II

177 stron do kolorowania z ³amig³ówkami

stron: 192
format: 200x200
oprawa: miêkka
wydanie: I 

Cena: 9,00 z³

Nota Wydawcy

PROMOCJA - 25,00  9,00

Kolorowanka sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów

1. Wadowice. Ma³y Karol i wielka przyja¼ñ
2. Ksi±dz Karol Wojty³a. Modlitwa, praca i wêdrówki ze studentami
3. Papie¿ Jan Pawe³ II. "Ca³y jestem twój, Maryjo"
4. ¦wiêta Faustyna. Mi³uj±ce serce Boga otwarte na ka¿dego cz³owieka
5. Jana Paw³a II pielgrzymowanie po ¶wiecie
6. Z dobr± nowin± w ojczy¼nie
7. W drodze do domu Ojca

Kolorowanka opowiada o dzieciñstwie i m³odo¶ci Karola Wojty³y, jego dzia³alno¶ci jako kap³ana i kardyna³a w Krakowie, o wybór na papie¿a oraz pokazuje papie¿a w ró¿nych codziennych sytuacjach. Wa¿n± czê¶ci± opowie¶ci s± rysunki dotycz±ce ¿ycia i kultu ¶w. Faustyny Aposto³ki Bo¿ego Mi³osierdzia, podró¿y apostolskich (70 pañstw, które odwiedzi³ papie¿), oraz o¶miu wizyt w Polsce, obejmuj±cych najwa¿niejsze miejsca, w których by³ ojciec ¶wiêty i 20 Polaków, których wyniós³ na o³tarze. Koñcowa czê¶æ kolorowanki po¶wiêcona jest ostatnim dniom papie¿a. 

Ca³o¶æ ubogacona ³amig³ówkami, które mobilizuj± dziecko np. do poszukania w atlasie lub Internecie wygl±du flagi prezentowanego pañstwa, charakterystycznej budowli, czy ciekawostki geograficznej. S± te¿ rysunki ukryte, które nale¿y pokolorowaæ wed³ug zadanego klucza i ukryte podpisy pod rysunkami.

 

 

Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776