Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

SUPER PROMOCJA DO 31 MAJA 2018 KOLOROWANKA O ¯YCIU I PIELGRZYMKACH        ¦W. JANA PAW£A II                                                         W CENIE 9,00 Z£

Polecamy

¯ycie udane czy udawane

¯ycie udane czy udawane

o. Augustyn Pelanowski

Czy twoje ¿ycie sta³o ruin±? Czy twoje ¿ycie dotknê³o odrzucenie, jaki¶ gatunek ¶mierci, zanim jeszcze umar³e¶? Czy czujesz siê zabity, na przyk³ad, w nadziei? Oszukany przez w³asne marzenia? W momencie, kiedy by³e¶ u szczytu marzeñ, kiedy ci siê wydawa³o, ¿e masz najlepsz± opiniê, kiedy s±dzi³e¶, ¿e doszed³e¶ do apogeum swoich mo¿liwo¶ci, nagle wszystko ci siê zawali³o?
W kim to wszystko mo¿e siê odbudowaæ...?

¦wiêty Józef opiekun Jezusa

¦wiêty Józef opiekun Jezusa

Kolorowanka z ³amig³ówkami.

Ewangelia dla nienormalnych

Ewangelia dla nienormalnych

Adam Szustak OP

To ksi±¿ka dla nienormalnych. Przeczytaj j±. A pó¼niej daj j± ka¿demu, kto tego NIE chce. Daj j± ka¿demu, kto nie chodzi do ko¶cio³a, kto my¶li, ¿e siê nie nadaje do wiary w Boga i nie widzi w tym ¿adnego sensu. Pragnê pokazaæ ci Boga, który siedzi w samym ¶rodku bezsensu, beznadziei, krzywdy, nienawi¶ci, braku mi³o¶ci i stamt±d mówi do ciebie: "Jestem. Jestem w twoim ¿yciu i to siê nie zmienia. Jestem i p³onê w tobie".

Najkrócej o... powo³aniu cz³owieka

Najkrócej o... powo³aniu cz³owieka

Ks. Stanis³aw Orzechowski

W sposób bezpo¶reni, bez zacierana prawdy, autor mówi o powo³aniu, za które ka¿dy z nas odpowiada; o przyjêciu siebie i swojego ¿ycia jako dar.

Kobieta od A do Z

Kobieta od A do Z

Jacek Pulikowski

Ksi±¿ka Kobieta od A do Z to swoisty alfabet Jacka Pulikowskiego. Ale przede wszystkim, to alfabet ka¿dej kobiety. Trzeba go poznaæ, by lepiej poznaæ siebie.

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776