Fides

Promocje

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

Droga Krzy¿owa ma³¿onków w kryzysie

Droga Krzy¿owa ma³¿onków w kryzysie

Droga mi³o¶ci ma³¿eñskiej jest czasem trudna i wyboista, a gdy ma³¿eñstwo przechodzi kryzys staje siê drog± krzy¿ow±. Jednak gdy jest prze¿ywana w zjednoczeniu z Jezusem jest drog± do nieba.

Od Ducha do ucha

Od Ducha do ucha

o. Augustyn Pelanowski

Jeste¶my powo³ani do mi³osierdzia. A mi³osierdzie jest sztuk±. I Jezus, nauczaj±c, mówi³ przede wszystkim o czym¶ takim.

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Mi³o¶æ nie ma wcale koñca!

Mi³o¶æ nie ma wcale koñca!

Anna Jedna

 B³ówny boohater, dziesiêcioletni Przemek, opowiada o tym, jak to jest, gdy dom bez taty boli...

Jak odnale¼æ siebie?

Jak odnale¼æ siebie?

Dagmara Koguciuk

Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêku jest skierowana do osób, które z jakiego¶ powodu, niekoniecznie im wiadomego, nie potrafi± osi±gn±æ wewnêtrznej wolno¶ci, rado¶ci ¿ycia i pogody ducha. Liczê na to, ¿e pomo¿e ci ona w identyfikacji rzeczywistego problemu, z którym byæ mo¿e w³a¶nie siê zmagasz. 

Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II

Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II

Kolorowanka opowiada o dzieciñstwie i m³odo¶ci Karola Wojty³y, jego dzia³alno¶ci jako kap³ana i kardyna³a w Krakowie, o wyborze na papie¿a oraz pokazuje Jana Paw³a II w ró¿nych codziennych sytuacjach.

Piersi± spoko. Poradnik mamy karmi±cej

Piersi± spoko. Poradnik mamy karmi±cej

Malwina Okrzesik, Janusz Okrzesik

Nie jest to ksi±¿ka o "sztuce karmienia piersi±, o "heroicznym macierzyñstwie", ani o tym, co jest "trendy", ale o tym, co naturalne i normalne. Rozlu¼nili¶my na tyle wiêzy z przyrod±, ¿e nawet takie naturalne czynno¶ci jak karmienie piersi± wymagaj± pewnych umiejêtno¶ci i wiedzy, tak¿e o nas samych, naszym ciele i naszej psychice. Ksi±¿ka ma pomóc m³odym mamom i ich rodzinom w zdobyciu tej wiedzy i umiejêtno¶ci oraz odnalezieniu siê w nowej ¿yciowej roli.

Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a

Polecamy

Najkrócej o... powo³aniu cz³owieka

Najkrócej o... powo³aniu cz³owieka

Ks. Stanis³aw Orzechowski

W sposób bezpo¶reni, bez zacierana prawdy, autor mówi o powo³aniu, za które ka¿dy z nas odpowiada; o przyjêciu siebie i swojego ¿ycia jako dar.

Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II

Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II

177 stron do kolorowania z ³amig³ówkami

Kolorowanka opowiada o dzieciñstwie i m³odo¶ci Karola Wojty³y, jego dzia³alno¶ci jako kap³ana i kardyna³a w Krakowie, o wyborze na papie¿a oraz pokazuje Jana Paw³a II w ró¿nych codziennych sytuacjach.

Ewangelia dla nienormalnych

Ewangelia dla nienormalnych

Adam Szustak OP

To ksi±¿ka dla nienormalnych. Przeczytaj j±. A pó¼niej daj j± ka¿demu, kto tego NIE chce. Daj j± ka¿demu, kto nie chodzi do ko¶cio³a, kto my¶li, ¿e siê nie nadaje do wiary w Boga i nie widzi w tym ¿adnego sensu. Pragnê pokazaæ ci Boga, który siedzi w samym ¶rodku bezsensu, beznadziei, krzywdy, nienawi¶ci, braku mi³o¶ci i stamt±d mówi do ciebie: "Jestem. Jestem w twoim ¿yciu i to siê nie zmienia. Jestem i p³onê w tobie".

Modlitwy na trudne chwile

Modlitwy na trudne chwile

wydanie III poszerzone

Tomasz Wa¿ny CM

Zbiór kilkudziesiêciu modlitw, m.in. cz³owieka: zmêczonego... modlitw±, czuj±cego siê oszustem podatkowym, zganionego przez szefa, zgorszonego postaw± kap³ana oraz takich, które pomog± po k³ótni ma³¿eñskiej, kiedy stoimy wobec trudnego wyboru albo przed egzaminem. Nie brakuje tu s³ów m±dro¶ci Ojców Ko¶cio³a i wielkich ludzi modlitwy XX wieku.

 

¯ycie udane czy udawane

¯ycie udane czy udawane

o. Augustyn Pelanowski

Czy twoje ¿ycie sta³o ruin±? Czy twoje ¿ycie dotknê³o odrzucenie, jaki¶ gatunek ¶mierci, zanim jeszcze umar³e¶? Czy czujesz siê zabity, na przyk³ad, w nadziei? Oszukany przez w³asne marzenia? W momencie, kiedy by³e¶ u szczytu marzeñ, kiedy ci siê wydawa³o, ¿e masz najlepsz± opiniê, kiedy s±dzi³e¶, ¿e doszed³e¶ do apogeum swoich mo¿liwo¶ci, nagle wszystko ci siê zawali³o?
W kim to wszystko mo¿e siê odbudowaæ...?

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776