Fides

Promocje

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

Droga Krzy¿owa ma³¿onków w kryzysie

Droga Krzy¿owa ma³¿onków w kryzysie

Droga mi³o¶ci ma³¿eñskiej jest czasem trudna i wyboista, a gdy ma³¿eñstwo przechodzi kryzys staje siê drog± krzy¿ow±. Jednak gdy jest prze¿ywana w zjednoczeniu z Jezusem jest drog± do nieba.

Od Ducha do ucha

Od Ducha do ucha

o. Augustyn Pelanowski

Jeste¶my powo³ani do mi³osierdzia. A mi³osierdzie jest sztuk±. I Jezus, nauczaj±c, mówi³ przede wszystkim o czym¶ takim.

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Mi³o¶æ nie ma wcale koñca!

Mi³o¶æ nie ma wcale koñca!

Anna Jedna

 B³ówny boohater, dziesiêcioletni Przemek, opowiada o tym, jak to jest, gdy dom bez taty boli...

Jak odnale¼æ siebie?

Jak odnale¼æ siebie?

Dagmara Koguciuk

Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêku jest skierowana do osób, które z jakiego¶ powodu, niekoniecznie im wiadomego, nie potrafi± osi±gn±æ wewnêtrznej wolno¶ci, rado¶ci ¿ycia i pogody ducha. Liczê na to, ¿e pomo¿e ci ona w identyfikacji rzeczywistego problemu, z którym byæ mo¿e w³a¶nie siê zmagasz. 

Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II

Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II

Kolorowanka opowiada o dzieciñstwie i m³odo¶ci Karola Wojty³y, jego dzia³alno¶ci jako kap³ana i kardyna³a w Krakowie, o wyborze na papie¿a oraz pokazuje Jana Paw³a II w ró¿nych codziennych sytuacjach.

Piersi± spoko. Poradnik mamy karmi±cej

Piersi± spoko. Poradnik mamy karmi±cej

Malwina Okrzesik, Janusz Okrzesik

Nie jest to ksi±¿ka o "sztuce karmienia piersi±, o "heroicznym macierzyñstwie", ani o tym, co jest "trendy", ale o tym, co naturalne i normalne. Rozlu¼nili¶my na tyle wiêzy z przyrod±, ¿e nawet takie naturalne czynno¶ci jak karmienie piersi± wymagaj± pewnych umiejêtno¶ci i wiedzy, tak¿e o nas samych, naszym ciele i naszej psychice. Ksi±¿ka ma pomóc m³odym mamom i ich rodzinom w zdobyciu tej wiedzy i umiejêtno¶ci oraz odnalezieniu siê w nowej ¿yciowej roli.

Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a

Dzieci

«12

Opowie¶æ o Noem i arce

Opowie¶æ o Noem i arce

Pozycja chwilowo niedostêpna

cena: 4,50 z³

Kolorowanka z zadaniami dla m³odszych przedszkolaków.

Betlejemska noc

Betlejemska noc

Pozycja chwilowo niedostêpna

cena: 4,90 z³

Ksi±¿eczka z obrazkami do kolorowania (tak¿e ukrytymi rysunkami) oraz opowie¶ci± o oczekiwaniu na Jezusa i Jego narodzinach.

Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem

Pozycja chwilowo niedostêpna

cena: 5,00 z³

Kolorowanka z ³amig³ówkami o narodzeniu Jezusa. Rysunki w wiêkszo¶ci ukryte!

¦w. Andrzej Bobola. Patron Polski

¦w. Andrzej Bobola. Patron Polski

Pozycja chwilowo niedostêpna

cena: 8,00 z³

Kolorowanka z opowiadaniem o ¿yciu i dziejach kultu ¶wiêtego Andrzeja Boboli – jezuity, który zgin±³ ¶mierci± mêczeñsk± w 1657 r. Kanonizowany w 1938 r., w 2002 r. og³oszony przez papie¿a Jana Paw³a II patronem Polski.

Mój przyjaciel Jezus

Mój przyjaciel Jezus

Pozycja chwilowo niedostêpna

cena: 14,00 z³

Kolorowanka z zadaniami dla przedszkolaków. Mo¿e pos³u¿yæ jako materia³ do katechezy. Tre¶æ stanowi opowie¶æ Piotra aposto³a o dzieciñstwie Jezusa, a potem o do¶wiadczeniu bycia ze swoim Mistrzem. - w ten sposób przedstawiona jest dzia³alno¶æ i nauczanie Jezusa oraz postawa jezusowego ucznia: modlitwy, zaufania, mi³o¶ci, rado¶ci, dziêkczynienia, ale tak¿e zw±tpienia i ¿alu.

«12

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776