Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a

Dzieci

«12

Betlejemska noc

Betlejemska noc

Pozycja chwilowo niedostêpna

cena: 4,90 z³

Ksi±¿eczka z obrazkami do kolorowania (tak¿e ukrytymi rysunkami) oraz opowie¶ci± o oczekiwaniu na Jezusa i Jego narodzinach.

Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem

Pozycja chwilowo niedostêpna

cena: 5,00 z³

Kolorowanka z ³amig³ówkami o narodzeniu Jezusa. Rysunki w wiêkszo¶ci ukryte!

Ojciec ¶wiêty Jan Pawe³ II

Ojciec ¶wiêty Jan Pawe³ II

Pozycja chwilowo niedostêpna

cena: 7,00 z³

Kolorowanka z tekstami pochodz±cymi z "Listu do dzieci" Jana Paw³a II oraz z przemówieñ papie¿a skierowanych do dzieci podczas pielgrzymowania.

Mój przyjaciel Jezus

Mój przyjaciel Jezus

Pozycja chwilowo niedostêpna

cena: 14,00 z³

Kolorowanka z zadaniami dla przedszkolaków. Mo¿e pos³u¿yæ jako materia³ do katechezy. Tre¶æ stanowi opowie¶æ Piotra aposto³a o dzieciñstwie Jezusa, a potem o do¶wiadczeniu bycia ze swoim Mistrzem. - w ten sposób przedstawiona jest dzia³alno¶æ i nauczanie Jezusa oraz postawa jezusowego ucznia: modlitwy, zaufania, mi³o¶ci, rado¶ci, dziêkczynienia, ale tak¿e zw±tpienia i ¿alu.

¦w. Andrzej Bobola. Patron Polski

¦w. Andrzej Bobola. Patron Polski

Pozycja chwilowo niedostêpna

cena: 8,00 z³

Kolorowanka z opowiadaniem o ¿yciu i dziejach kultu ¶wiêtego Andrzeja Boboli – jezuity, który zgin±³ ¶mierci± mêczeñsk± w 1657 r. Kanonizowany w 1938 r., w 2002 r. og³oszony przez papie¿a Jana Paw³a II patronem Polski.

«12

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776