Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Jan Andrzej K³oczowski OP

Jak budowaæ piêkne ¿ycie?
Do koszyka

Jan Andrzej K³oczowski OP

Jak budowaæ piêkne ¿ycie?

Przewodnik po Kazaniu na górze

cena: 21,00 z³

Szukaj±c jakiego¶ tematu wiod±cego do rozwa¿ania o dojrza³ym chrze¶cijañstwie i dojrza³ym cz³owieczeñstwie wpad³em na pomys³, by zrobiæ rachunek sumienia z dojrza³o¶ci naszego chrze¶cijañstwa, za punkt odniesienia bior±c Kazanie na górze.

Sprawiedliwie z mi³o¶ci±

Jan Andrzej K³oczowski OP

Sprawiedliwie z mi³o¶ci±

Rozwa¿ania o mi³osierdziu Boga i cz³owieka

Pozycja chwilowo niedostêpna.

cena: 10,00 z³

Zredagowany tekst rekolekcji o. Jana, które wyg³osi³, jak sam mówi, nie tylko dla pobo¿nych chrze¶cijan. Mi³osierdzie to nie lito¶æ ani wspó³czucie. To postawa o wiele g³êbsza. Ksi±¿ka jest odpowiedzi± dla sceptyków pytaj±cych: "Có¿ m±drego mo¿e powiedzieæ mi ¶w. Faustyna - ta niewykszta³cona zakonnica?"

5 kroków w stronê pojednania

Jan Andrzej K³oczowski OP

5 kroków w stronê pojednania

Modlitwy i rozwa¿ania przed i po spowiedzi

Pozycja chwilowo niedostêpna.

cena: 10,00 z³

Warto podj±æ rozwa¿ania i przemy¶leæ proces duchowej przemiany, jakim jest potocznie zwana spowied¼. Ju¿ sam ten obyczaj jêzykowy ukazuje nam pierwszy problem w rozumieniu roli i funkcji sakramentu pojednania. Spowied¼ stanowi bowiem tylko jeden z jego elementów. Wielu z nas s±dzi byæ mo¿e, ¿e samo wyznanie grzechów w konfesjonale wystarczy, by oczy¶ciæ duszê i pojednaæ siê z Bogiem. Czy tak jest jednak naprawdê?

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776