Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Jak budowaæ piêkne ¿ycie?

Jak budowaæ piêkne ¿ycie?

Przewodnik po Kazaniu na górze

Autor: Jan Andrzej K³oczowski OP

stron: 125
format: 125x200
wydanie: II

Cena: 21,00 z³

Nota Wydawcy

Cena 25,00 21,00

Szukaj±c jakiego¶ tematu wiod±cego do rozwa¿ania o dojrza³ym chrze¶cijañstwie i dojrza³ym cz³owieczeñstwie wpad³em na pomys³, by zrobiæ rachunek sumienia z dojrza³o¶ci naszego chrze¶cijañstwa, za punkt odniesienia bior±c Kazanie na górze. To jest bowiem ta miara, wedle której musimy mierzyæ nasze ¿ycie, je¿eli naprawdê powa¿nie traktujemy nasz± wiarê.

S³uchaj±c s³ów Kazania na górze stajemy wobec Jezusa Chrystusa, który jest ¶wiadkiem mi³o¶ci Boga do cz³owieka. Tak nazywa Go Ksiêga Apokalipsy: ¦wiadek wierny i prawdomówny (Ap 3,14). Coraz bardziej nagl±ca staje siê potrzeba, by¶my podjêli to wielkie wyzwanie: mamy byæ ¶wiadkami wiernymi i prawdomównymi. A staniemy siê nimi wówczas, gdy to, co jest tre¶ci± ¶wiadectwa Jezusa - to, czego naucza³, i co po¶wiadczy³ swoim ¿yciem i ¶mierci± - przejdzie przez nasze serca.

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776