Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Najkrócej o... powo³aniu cz³owieka

Najkrócej o... powo³aniu cz³owieka

Autor: Ks. Stanis³aw Orzechowski

stron: 60
format: 125/200
oprawa: miêkka
wydanie: I 

Cena: 15,00 z³

Nota Wydawcy

Cena 19,00 15,00

ORZECH - jeden z najbardziej znanych duszpasterzy wroc³awskich - dzieli siê refleksjami na temat powo³ania, za które ka¿dy z nas odpowiada; o przyjêciu siebie i swojego ¿ycia jako dar. Przemy¶lenia wyp³ywaj± z do¶wiadczenia w³asnego powo³ania i z towarzyszenia od 45 lat studentom w duszpasterstwie akademickim "Wawrzyny".

ORZECH MÓWI:

"Gwarancj± tego, ¿e nie zmarnujê mojego ¿ycia, jest uznanie Pana Boga za kierownika mojego losu."

"Rozpoznaj±c swoje talentu mo¿esz siê domy¶liæ, jakie powo³anie przeznaczy³ ci Bóg."

"Bóg ka¿dego cz³owieka obdarzy³ wolno¶ci± w podejmowaniu decyzji, dlatego ka¿dy cz³owiek mo¿e swoje powo³anie przyj±æ albo odrzuciæ."

"Je¶li pos³uchasz g³osu Boga i zgodzisz siê pe³niæ Jego wolê, mo¿esz byæ pewny, ¿e wygrasz swe ¿ycie."

"Chcesz wype³niæ swoje powo³anie, to kochaj."

"Dopóki ¿yjesz, zawsze masz szansê zrealizowaæ swoje powo³anie."

"Je¶li poczujesz kiedy¶, ¿e realizacja twojego powo³ania jest ponad twoje si³y - wtedy id¼ pod krzy¿ Jezusa i stañ pod nim."

"To jest mój sposób na realizacjê mojego powo³ania: przytuliæ siê i waln±æ w krzy¿ czo³em. Ty mo¿esz poca³owaæ, je¶li wolisz."

SPIS TRE¦CI

Wstêp
Rozpoznanie powo³ania
Ucieczka przed powo³aniem
Zgoda na powo³anie
Powo³anie do ¿ycia
Powo³anie do bycia mê¿czyzn± i kobiet±
Powo³anie do ma³¿eñstwa
Powo³anie do kap³añstwa
Powo³anie  do mi³owania Boga
Powo³anie do mi³owania bli¼niego
Powo³anie do bycia chrze¶cijaninem
Powo³anie do bycia ¶wiêtym
Realizacja powo³ania
Zakoñczenie

 

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776