Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Sekret wspó³czucia

Sekret wspó³czucia

Autor: Wojciech Jêdrzejewski OP

stron: 92
format: 125/200
oprawa: miêkka
wydanie: I 

Cena: 19,00 z³

Nota Wydawcy

Cena 21,00 19,00

To ksi±¿ka o wra¿liwo¶ci serca i zdolno¶ci dzia³ania w obliczu cudzej krzywdy, biedy i cierpienia. Autor zachêca do pochylenia siê ze wspó³czuciem nad sob±, nad tym, co rodzi w nas, czêsto g³êboko skrywany, smutek i lêk i zaprasza do otwarcia siê na mi³o¶æ naszego Boga, który jest Bogiem têskni±cym za cz³owiekiem i wspó³czuj±cym, szczególnie w osobie Jezusa.

Czy na pewnno Bóg da³ mi serce zdolne pomie¶ciæ w sobie wspó³czucie?
Czego uczy mnie o wspó³czuciu król Dawid?
Jakiej wra¿liwo¶ci mo¿emy uczyæ siê od Jezusa?
Po czym poznaæ, ¿e wspó³czucie nie jest lito¶ci±?
Dlaczego wa¿ne jest, aby na samego siebie patrzeæ jak Samarytanin?
Po co Jezus wchodzi w komuniê z grzesznikami?
Jak Bóg wczuwa siê w dramat cz³owieka i okazuje mu wspó³czucie?
Co zobaczy³ Piotr w spojrzeniu Jezusa?

SPIS TRE¦CI

W poszukiwaniu wra¿liwo¶co
Bóg stwarza w nas serce zdolne do poruszenia, przemiany i wspó³czucia
Zaproszenie do wewnêtrznego odrodzenia
Ods³ony nieczu³o¶ci
Biblijne postawy ludzi o sercach wspó³czuj±cych
Nasz Bóg wspó³czuj±cy
Pow¶ci±gliwy gniew Boga
Umieæ wspó³czuæ samemu sobie
Wspó³czucie ¼ród³em pocieszenia, ratunku i umocnienia

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776