Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Boska intymno¶æ

Boska intymno¶æ

Autor: Wojciech Jêdrzejewski OP

stron: 60
format: 125/200

Cena: 14,00 z³

Nota Wydawcy

Cena 15,90 14,00

Ksi±¿ka zanurzona w tekstach z kart Pisma ¦wiêtego, ukazuj±cych Boga nieustannie pod±¿aj±cego za oddalaj±cym siê cz³owiekiem, Boga, który wchodzi w ¿ycie cz³owieka w sposób subtelny, bardzo osobisty - intymny. Boska blisko¶æ staje siê natchnieniem i si³±, aby¶my i my zbli¿ali siê do siebie, zw³aszcza tam, gdzie stali¶my siê sobie obcy. Bóg chce nas nauczyæ tych cech, w jakich On siê kocha.

O wzajemno¶ci,
bo pe³niê szczê¶cia daje tylko mi³o¶æ wzajemna
O wra¿liwo¶ci serca,
bo otwarcie serca jest jedn± z dróg do wzajemnej blisko¶ci
O przebaczeniu,
bo bez przebaczenia budowanie blisko¶ci z Bogiem i z drugim cz³owiekiem jest niemo¿liwe
O "trzecim jêzyku",
bo on niszczy Ducha jedno¶ci miêdzy lud¼mi
O odrêbno¶ci w jedno¶ci,
bo to cudowny Boski pomys³
O oddaleniu,
bo to jedno z imion grzeszno¶ci i o Bogu, który sprowadza nas do siebie z odleg³ych krain samotno¶ci
O blisko¶ci Boga,
który nieustannie siê do nas przybli¿a

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776