Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

10 sposobów na g³upotê (w³asn±)

10 sposobów na g³upotê (w³asn±)

Autor: Wojciech Jêdrzejewski OP

stron: 82
format: 125/200
oprawa: miêkka

Cena: 19,00 z³

Nota Wydawcy

Cena 21,00 19,00

Istnieje powiedzenie "Na g³upote nie ma lekarstwa". Przys³owia s± nie tylko, jak zwyk³o siê mawiac, "skarbnic± narodów", ale czêsto równie¿ z³omowiskiem bezmy¶lnie przyjmowanych sloganów. Prawdopodobnie cz³owiek, który pierwszy powiedzia³: na g³upotê nie ma lekarstwa, mia³ na my¶li jak±¶ konkretn± osobê. Po kilku lub kilkudziesiêciu bezowocnych próbach zmierzaj±cych do uzdrowienia osobnika, którego uzna³ za g³upiego, odwracaj±c siê na piêcie wycedzi³ tê gorzk± sentencjê. Zosta³a ona ochoczo podjêta przez wszystkich sfrustrowanych wysi³kami, by zmieniæ drugiego cz³owieka. Jak jednak mówi inne powiedzenie "istnieje tylko jeden cz³owiek na ¶wiecie, którego mo¿esz zmieniæ na lepsze - ty sam!" St±d tylko krok do tego, o czym traktuje ta ksi±¿ka: S¡ SPOSOBY NA G£UPOTÊ, KTÓRA ROZSIAD£A SIÊ WYGODNIE W MOIM W£ASNYM DOMU! "NA CHOROBY S¡ SPOSOBY!"

SPIS LEKARSTW

1. Zajmij siê sob±
2. Nie zajmuj siê sob± sam
3. Naucz siê ufaæ
4. Nie obwiniaj
5. Wyznawaj przewinienia
6. Ukochaj wolno¶æ
7. Naprawiaj pope³nione b³êdy
8. B±d¼ na bie¿±co z sob± samym
9. Kochaj M±dro¶æ
10. Nie potêpiaj innych

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776