Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Mój brat morderca

Mój brat morderca

Autor: o. Kazimierz Tyberski OMI

stron: 280
format: 140x200
oprawa: miêkka
wydanie: I 

Cena: 30,00 z³

Nota Wydawcy

Cena 35,00 30,00

 W wiêzieniu siedz± tacy sami ludzie jak my, na wolno¶ci. Nie s± od nas ani lepsi, ani gorsi. Spotka³em tam morderców i z³odziei, ale spotka³em te¿ ludzi prawych i… ¶wiêtych” – ojciec Kazimierz Tyberski wie, co mówi, bo spêdzi³ w¶ród wiê¼niów ponad dwadzie¶cia lat. Ta ksi±¿ka to opowie¶æ o nieskoñczonej potêdze Bo¿ej mi³o¶ci. Bóg nie odwraca siê od mordercy, tak jak nie odwróci³ siê od Kaina, który zabi³ swojego brata Abla. Nie u¶mierci³ Kaina, ale da³ mu na czo³o znamiê, aby go nikt nie zabi³. Dlaczego? Aby daæ mu szansê nawrócenia… Je¶li kto¶ autentycznie ¿a³uje za swój grzech i prosi Boga o wybaczenie – otrzymuje je. Karê ¶mierci, któr± z³oczyñca powinien ponie¶æ – Bóg bierze na siebie. W ten sposób uwalnia cz³owieka, daj±c mu nowe, piêkne ¿ycie. Jezus Chrystus bierze na siebie nasze zbrodnie, pod³o¶ci i kary. Ka¿dego z nas, ka¿dego z³oczyñcê – bo wszyscy jeste¶my z³oczyñcami – zapewnia o swojej mi³o¶ci. Syn marnotrawny wracaj±cy do Ojca otrzymuje wszystko z powrotem, a nawet wiêcej. Co¶ takiego wydarzy³o siê w ¿yciu wielu wiê¼niów, których spotka³ na swojej drodze kapelan Kazimierz Tyberski.

 O. KAZIMIERZ TYBERSKI

By³ kapelanem w Zak³adzie Karnym w I³awie na pó³nocy Polski, a potem we Wroc³awiu. Pracowa³ z najgro¼niejszymi przestêpcami. Zapyta³em go, czy siê nie boi, gdy ma do czynienia z lud¼mi, którzy wyrz±dzili wiele z³a. Kapelan odpowiedzia³, ¿e je¶li Pan Bóg kogo¶ posy³a do jakiej¶ misji, to do niej przygotowuje. Dla niego przygotowaniem by³o ca³e ¿ycie, barwne i nietypowe jak na ksiêdza. Zanim wst±pi³ do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, pracowa³ jako murarz, by³ komandosem w Czerwonych Beretach, mia³ dziewczynê… W m³odo¶ci by³ butnym  cz³owiekiem, który lubi³ wypiæ, zapaliæ i daæ w mordê. Kiedy po kolejnej bijatyce wraca³ do domu, jego mama mówi³a: „Synku, co z ciebie wyro¶nie?! Ty w koñcu wyl±dujesz w wiêzieniu!”. I tak siê, w pewnym sensie, sta³o…

Sylwester Szefer

 

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”,  „go¶cie”, bo, jak sam powiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”. Uczy ich znajomo¶ci komputera, a potem zawi±zuj± GOD (Grupê Oddzia³ywania Duszpasterskiego). Wiê¼niowie zaczynaj± chodziæ na Mszê, s± ministrantami, modl± siê na ró¿añcu. Ojciec Kazimierz zabiera nawet niewielk± grupê tych „swoich bandziorków” na piesze pielgrzymki na Jasn± Górê. Zadziwiaj±ce rzeczy dziej± siê za kratami!

Zofia Kober-Feliksowa

 

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776