Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

¯ycie udane czy udawane

¯ycie udane czy udawane

Autor: o. Augustyn Pelanowski

stron: 160
format: 140/200
oprawa: miêkka

Cena: 27,00 z³

Nota Wydawcy

Czy twoje ¿ycie sta³o ruin±? Czy twoje ¿ycie dotknê³o odrzucenie, jaki¶ gatunek ¶mierci, zanim jeszcze umar³e¶? Czy czujesz siê zabity, na przyk³ad, w nadziei? Oszukany przez w³asne marzenia? Wystawiony do wiatru przez w³asne pragnienia? Jakiego¶ innego ¿ycia oczekiwa³e¶, a zupe³nie inne przysz³o? W momencie, kiedy by³e¶ u szczytu marzeñ, kiedy ci siê wydawa³o, ¿e masz najlepsz± opiniê, kiedy s±dzi³e¶, ¿e doszed³e¶ do apogeum swoich mo¿liwo¶ci, nagle wszystko ci siê zawali³o? Czy ukrzy¿owa³y ciê cierpienia, czy jeste¶ przybity, jak do Krzy¿a, wizj± twojej przysz³o¶ci, tak bardzo, ¿e a¿ boisz siê wstaæ, ¿e a¿ lêkasz siê zasn±æ? Czy jeste¶ ubiczowany do¶wiadczeniami? Ukoronowany cierniami zmartwieñ? Ruina. W kim to wszystko mo¿e siê odbudowaæ?
Wzi±³e¶ do rêki tê ksi±¿kê dlatego, ¿e masz nadziejê w Chrystusie. Bez wzglêdu na ciemno¶ci twojego ¿ycia, szukasz ¶wiat³a w wyja¶nieniu, które daje Biblia. Szukasz si³y, któr± daje Chrystus, bo wierzysz, ¿e skoro Jego Cia³o zosta³o podniesione z ruiny Krzy¿a – a któ¿ by chcia³ tak umieraæ! – to je¶li ty masz udzia³ w Jego Ciele przez Jego S³owo i Jego sakramenty, zmartwychwstaniesz, podniesiesz siê z ruiny swojego ¿ycia. A nawet twoje ¿ycie bêdzie jeszcze wspanialsze. Je¶li – tak wynika z Biblii – jestem Cia³em Chrystusa, zmartwychwstanê.

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776