Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Jak odnale¼æ siebie?

Jak odnale¼æ siebie?

Droga do szczê¶cia i wolno¶ci

Autor: Dagmara Koguciuk

stron: 136
format: 140x200
oprawa: miêkka
wydanie: I 
ISBN: 978-83-61860-42-6

Cena: 14,00 z³

Nota Wydawcy

PROMOCJA - 25,00 14,00

JE¦LI ZNASZ KOGO¦ UWIK£ANEGO W NA£ÓG, JE¦LI SAM JESTE¦ UWIK£ANY W NA£ÓG TA KSI¡¯KA PRZYNIESIE POMOC!!!

Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêku jest skierowana do osób, które z jakiego¶ powodu, niekoniecznie im wiadomego, nie potrafi± osi±gn±æ wewnêtrznej wolno¶ci, rado¶ci ¿ycia i pogody ducha. Liczê na to, ¿e pomo¿e ci ona w identyfikacji rzeczywistego problemu, z którym byæ mo¿e w³a¶nie siê zmagasz.

Jednocze¶nie pragnê podkre¶liæ, ¿e nie jest to publikacja naukowa. Je¶li poczujesz, ¿e który¶ z tematów w jaki¶ sposób dotyczy twojego ¿ycia, proponujê, aby¶ uda³ siê na konsultacjê do profesjonalisty – terapeuty, psychoterapeuty, psychologa, doradcy rodzinnego – bo nie powiniene¶ zostaæ z tym sam.

Ksi±¿ka ta jest pe³na ¶wiadectw. S± to ¶wiadectwa osób w ró¿nych momentach ¿ycia, na ró¿nych etapach terapii i zdrowienia, o ró¿nych relacjach z Panem Bogiem. Przewa¿aj±ca czê¶æ autorów ¶wiadectw to ludzie wierz±cy. Wiêkszo¶æ identyfikuje siê z Ko¶cio³em Katolickim, ale czê¶æ z innym wyznaniem. Niektórzy okre¶laj± siê jako ludzie poszukuj±cy Pana. Wszystkich jednak ³±czy jeden cel: pragn± podzieliæ siê z tob± swoim ¿yciem. Te ¶wiadectwa to rzeczywiste opisy tego, jak ono wygl±da³o i wygl±da, oraz tego, czy i co zmienia siê w ¿yciu pod wp³ywem procesu terapii.

Chcê pomóc ci w podjêciu decyzji ¿ycia. Pragnê aby¶ podczas czytania ksi±¿ki odpowiedzia³  sobie na fundamentalne pytanie: „Co wybieram: ¿ycie czy ¶mieræ?”. Gor±co pragnê, aby wszyscy moi czytelnicy mogli wznie¶æ wspólnie okrzyk: „Ja chcê zacz±æ ¿yæ!”.

Dagmara Koguciuk, ur. w 1976 w Wa³brzychu. ¯ona i mama Joli, która jest ju¿ w niebie; doradca rodzinny. Kobieta o wielkim sercu i mi³o¶ci do drugiego cz³owieka, radosna, kochaj±ca taniec i wêdrówki górskie. W wolnym czasie podró¿uje, uwielbia nurkowaæ i je¼dziæ na nartach. Prowadzi grupy wsparcia, wspó³prowadzi warsztaty Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka oraz szkolenia dla animatorów rekolekcji. Od trzech lat przygotowuje narzeczonych do zawarcia zwi±zku ma³¿eñskiego; pracuje w Poradni Rodzinnej, w której prowadzi spotkania indywidualne oraz grupowe, kursy przedma³¿eñskie i warsztaty rozwojowe.

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776