Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Upojeni Bogiem

Upojeni Bogiem

Autor: Adam Szustak OP

Cena: 24,00 z³

Nota Wydawcy

Warto g³êbiej wejrzeæ w Pismo ¦wiête, odnale¼æ cz±stkê siebie i swojej duchowej drogi w wojownikach izraelskich ufaj±cych Bogu, w zbuntowanym Jonaszu, krn±brnym Locie, gadatliwej Marcie. Warto dostrzec w³±sne têsknoty i wiarê w moc dobra w Danielu - mê¿nym wybawicielu Zuzanny, w hojnym sercu Abrahama, w ufnym Elizeuszu, wyczekuj±cym Jezusa Bartymeuszu, zas³uchanej w Mistrza Marii.

WARTO SPOJRZEÆ INACZEJ

NA JEZUSA, Boga szukaj±cego ludzkiej przyja¼ni i czekaj±cego na kogo¶, kto do Niego przyjdzie, usi±dzie u Jego stóp i powie: Jestem ti. Mów. Opowiadaj mi o sobie. Powiedz mi, Kim jeste¶,

NA CHRZE¦CIJAÑSTWO, jak na dobre, upojne wino, bo Bóg, je¶li tylko Mu pozwolisz, dokona w tobie cudu przemiany wody wwyborne wino,

NA MI£O¦Æ, bez któej ¿ycie jest nic nie warte, dlatego trzeba szukaæ sposobów na to, ¿eby kochaæ,

NA MODLITWÊ, która ma tylko jedn± w³a¶ciw± cechê: albo jest, albo jej nie ma, nie potrzebuje ¿adnych zdolno¶ci, przygotowañ...,

SAKRAMENT SPOWIEDZI, który wymaga poszukiwañ i czasem odwagi, ¿eby nie pozwoliæ, by w konfesjonaledzia³y siê rzeczy z³e i odej¶æ,

NA GRZECH, z którym walka jest istotn± czê¶ci± naszego chrze¶cijañskiego pod±¿ania ku Bogu, ale trzeba j± dobrze umiejscowiæ wzglêdem innych rzeczywisto¶ci naszej wiary.

Warto przekroczyæ ciasn± bramê i wej¶æ na drogê prowadz±c± do Boga - drogê szerok±, gdzie jest miejsce dla ka¿dego i drogê, która upaja szczê¶ciem. Warto zdj±æ sobie z oczu zas³onê i dostrzec, po co Bóg mnie stworzy³, do czego mnie zaprasza, i gdzie jest moje szczê¶cie.

Boga nic nie jest w stanie od nas odrzuciæ. On stworzy³ nas po to, ¿eby z nami byæ i przez to bycie daæ nam pe³niê szczê¶cia i pe³niê rado¶ci,

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776