Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Postne smaki

Postne smaki

Autor: Adam Szustak OP

stron: 149
format: 125/200
oprawa: miêkka
wydanie: I 

Cena: 24,00 z³

Nota Wydawcy

Cena 27,00 24,00

Wielki Post co roku stawia wszystkich chrze¶cijan w obliczu pytania o nawrócenie: to jaki jest plan na ten rok? Nawracaæ siê czy nie nawracaæ? A je¶li, to jak? Mo¿na oczywi¶cie nie planowaæ nawrócenia i wej¶æ w czas postu z rozbiegu, jak w ka¿dy inny. Ale mo¿na te¿ przyj±æ jakie¶ za³o¿enia i potem z przyjemno¶ci± patrzeæ, jak Bóg nie mie¶ci siê w ich ramach, rozsadza sztywne regu³y od ¶rodka i staje blisko. Tak blisko, jak jeszcze nigdy nie by³.

Je¿eli nie wiesz, dok±d idziesz, jaki cel ma twoje ¿ycie i po co jest ten Wielki Post, to usi±d¼ i porozmawiaj z Bogiem. Zostaw na chwilê swoje ¿ycie. Nie musisz odchodziæ daleko, ale zamieszkaj w namiocie modlitwy. Bo w³a¶nie w niej Bóg zsy³a swój ob³ok, który mo¿e nas poprowadziæ jak Izraelitów przez pustyniê, ku Ziemi Obiecanej. Bóg nie chce, ¿eby¶my przebywali w zamkniêciu. Dlatego w Wielkim Po¶cie walczy o to, ¿eby¶my zaczêli kochaæ.

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776