Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Osio³ w raju. O kochaj±cym Bogu i upartym cz³owieku

Osio³ w raju. O kochaj±cym Bogu i upartym cz³owieku

Autor: Adam Szustak OP

stron: 70
format: 125/200
oprawa: miêkka
wydanie: I 

Cena: 17,00 z³

Nota Wydawcy

Cena 19,00 17,00

Ksi±¿ka powsta³a na podstawie rekolekcji wielkopostnych wyg³oszonych przez autora dla studentów. Zaskakuj±co bezpo¶rednio interpretuje znane fragmenty Ewangelii i przekonuje, ¿e Bóg patrzy na cz³owieka z zachwytem, zostawia wszystkie swoje wszech- i nieustannie szuka najcenniejszej per³y - Ciebie. Potrzeba tylko zaufania do Niego, aby ¿ycie nabra³o pe³ni.


fragment ksi±¿ki:
By³ taki czas, bardzo dawno temu, kiedy cz³owiek chodzi³ z Bogiem za rêkê. Codziennie po po³udniu, w porze, kiedy wia³ wiatr, cz³owiek chodzi³ z Bogiem za rêkê po rajskim ogrodzie. By³ kiedy¶ taki czas, bardzo dawno temu, kiedy cz³owiek - mê¿czyzna i kobieta, nie mieli przed sob± ¿adnego wstydu. Nie by³o nic, co by ich oddziela³o. I potem przyszed³ kto¶, kto nas potwornie ok³ama³. Grzech, który siê wydarzy³ bardzo dawno temu i który trwa, to grzech k³amstwa. Przyszed³ starodawny w±¿, który nauczy³ Adama i Ewê k³amstwa.
Pierwsi ludzie uwierzyli k³amstwu, uwierzyli, ¿e ¶wiat wygl±da inaczej ni¿ wygl±da. ¯e Bóg jest kim¶ innym ni¿ mówi, ¿e jest. ¯e cz³owiek jest kim¶ innym ni¿ Bóg powiedzia³, ¿e cz³owiek jest. I kiedy uwierzyli temu k³amstwu, jak mówi Ksiêga Rodzaju, schowali siê w zaro¶la. Gdy zobaczyli siê w fa³szywym ¶wietle, które rzuci³ na nich ojciec k³amstwa, schowali siê w krzaki. Tak siê sob± przerazili. I my do dzisiaj trwamy w tym k³amstwie.
Najwy¿sza pora przestaæ wierzyæ ojcu k³amstwa, najwy¿sza pora przestaæ uznawaæ to, co on mówi, za prawdziwe, bo to jest jedno wielkie wierutne k³amstwo.


spis tre¶ci:
WSZYSCY JESTE¦MY OS£AMI
Daj Bogu szansê, a On wprowadzi Ciê z powrotem do raju
BÓG ZACHWYCONY CZ£OWIEKIEM
Zaufaj Bogu! On wierzy w ciebie i w Twoj± przysz³o¶æ
JEZUS NIESKOÑCZENIE CIERPLIWY
Spójrz w górê, a bêdziesz ocalony
JEZUS UZDRAWIA DO KOCHANIA
Odkryj, czego tak naprawdê pragniesz
Z JEZUSEM W PRAWDZIE PRZED SOB¡
Stañ przed Panem twarz± w twarz, a On postawi twoje ¿ycie na nogi!
NOWE OBLICZE KOBIETY I MʯCZYZNY
Daj siê zaprosiæ na spotkanie ze Zmartwychwsta³ym

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776