Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Jak budowaæ wiêzi w rodzinie?

Jak budowaæ wiêzi w rodzinie?

Autor: Jacek Pulikowski

stron: 106
format: 125/200

Cena: 19,00 z³

Nota Wydawcy

Cena 22,00 19,00

Autor pisze:
O tym, ¿e ¿yjemy po to, ¿eby siê zbawiæ, a nie zabawiæ.
O wolno¶ci, mi³o¶ci i wierno¶ci do koñca, które s± naszym przeznaczeniem i ¼ród³em najpe³niejszego szczê¶cia.
O najsubtelniejszym momencie ¿ycia m³odego cz³owieka, kiedy dziewczêta ucz± siê radziæ sobie z nieznanymi dot±d têsknotami, a ch³opcy tocz± bitwê o czysto¶æ swojego wzroku.
O tragicznych skutkach u¿ytkowania pornografii.
O tym, w jaki sposób rozmawiaæ ze sob±, aby¶my czuli siê sobie bli¿si.
O tym, ¿e do wychowania dzieci najwa¿niejsza jest mi³osna wiê¼ miêdzy rodzicami.
O utopijnych próbach budowania domu na ruinach poprzedniego.
O mocy wspólnej modlitwy w ma³¿eñstwie.
O 5 obszarach, na których ka¿dy ma³¿onek – bez wyj±tku, nawet w pojedynkê – mo¿e inwestowaæ w dobro swojego ma³¿eñstwa.
O pozornym traceniu czasu na budowaniu wiêzi z dzieckiem.
O trudzie, który jest przypraw± szczê¶cia.
O roli te¶ciów w ¿yciu m³odego ma³¿eñstwa.
O konieczno¶ci konstruowania planu ojcostwa, tak jak kariery.
O tym, ¿e cz³owiek ma przymioty stwórcze, ma moc przemiany w³asnej osoby i swojego ¿ycia.

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776