Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Adoracja Naj¶wiêtszego Sakramentu ¼ród³em wiary

Adoracja Naj¶wiêtszego Sakramentu ¼ród³em wiary

Autor: Tomasz Wa¿ny CM, s. Ma³gorzata Chmielewska, Leon Knabit OSB, Magda Anio³

stron: 76
format: 120/170

Cena: 12,00 z³

Nota Wydawcy

Cena 15,00 12,00

Adoracja to trwanie w ciszy, gdy tu¿ za ¶cian± ¶wiat a¿ dudni, to zatopienie w modlitwie kontemplacyjnej, gdy tu¿ za ¶cian± rycz± zgie³kiem reklam g³o¶niki sklepów, tramwajów i biur. Adoracja jest cudem przerwania choæ na parê minut przyziemnej gonitwy – jednym wielkim KO£EM RATUNKOWYM. A ¶wi±tynie i kaplice, gdzie trwa ten nieziemski rytua³ s± niczym bezpieczne arki na spienionych wodach potopu. No bo spójrzcie: czy nie zdarzy³o siê Wam choæ raz wej¶æ do mijanego ko¶cio³a ot, tak, przypadkiem, z impulsu chwili, gdzie¶ miêdzy irytuj±c± rozmow± telefoniczn± a zaplanowanym spotkaniem, które, na przyk³ad, mia³o Was kosztowaæ sporo nerwów? Czy nie uspokoi³o Was tych kilka minut spêdzonych w ciszy, na kolanach, czêsto bez s³ów? Czy nie rozja¶ni³o choæ troszkê Waszych my¶li? Czy nie oddali³o na dobr±, zdrow± odleg³o¶æ, od spraw, która w³a¶nie by³y tu¿ za, albo tu¿ przed Wami?

ks. Tomasz Wa¿ny CM (fragment rozwa¿ania)

SPIS TRE¦CI

o. Leon Knabit OSB - Modlitwa i praca - modlitwa i brak pracy
s. Ma³gorzata Chmielewska - Nie lêkajcie siê. Adoracja Naj¶wiêtszego Sakramentu ¼ród³em wiary
ks. Tomasz Wa¿ny CM - Arka wieczystej adoracji
Magda Anio³ - Adoracja Naj¶wiêtszego Sakramentu wyrazem mi³o¶ci

Modlitwy przed Naj¶wiêtszym Sakramentem:
   - Przed Naj¶wiêtszym Sakramentem
   - Akt uwielbienia Przenaj¶wiêtszej Hostii
   - Litanie do Naj¶wwiêtszego Sakramentu
   - Modlitwa przed Naj¶wiêtszym Sakramentem ¶w. Ma³gorzaty Marii Alacoque
   - Krótka medytacja eucharystyczna ¶w. Franciszka z Asy¿u

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776