Fides

Promocje

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

Droga Krzy¿owa ma³¿onków w kryzysie

Droga Krzy¿owa ma³¿onków w kryzysie

Droga mi³o¶ci ma³¿eñskiej jest czasem trudna i wyboista, a gdy ma³¿eñstwo przechodzi kryzys staje siê drog± krzy¿ow±. Jednak gdy jest prze¿ywana w zjednoczeniu z Jezusem jest drog± do nieba.

Od Ducha do ucha

Od Ducha do ucha

o. Augustyn Pelanowski

Jeste¶my powo³ani do mi³osierdzia. A mi³osierdzie jest sztuk±. I Jezus, nauczaj±c, mówi³ przede wszystkim o czym¶ takim.

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Mi³o¶æ nie ma wcale koñca!

Mi³o¶æ nie ma wcale koñca!

Anna Jedna

 B³ówny boohater, dziesiêcioletni Przemek, opowiada o tym, jak to jest, gdy dom bez taty boli...

Jak odnale¼æ siebie?

Jak odnale¼æ siebie?

Dagmara Koguciuk

Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêku jest skierowana do osób, które z jakiego¶ powodu, niekoniecznie im wiadomego, nie potrafi± osi±gn±æ wewnêtrznej wolno¶ci, rado¶ci ¿ycia i pogody ducha. Liczê na to, ¿e pomo¿e ci ona w identyfikacji rzeczywistego problemu, z którym byæ mo¿e w³a¶nie siê zmagasz. 

Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II

Przygoda ze ¶wiêtym papie¿em Janem Paw³em II

Kolorowanka opowiada o dzieciñstwie i m³odo¶ci Karola Wojty³y, jego dzia³alno¶ci jako kap³ana i kardyna³a w Krakowie, o wyborze na papie¿a oraz pokazuje Jana Paw³a II w ró¿nych codziennych sytuacjach.

Piersi± spoko. Poradnik mamy karmi±cej

Piersi± spoko. Poradnik mamy karmi±cej

Malwina Okrzesik, Janusz Okrzesik

Nie jest to ksi±¿ka o "sztuce karmienia piersi±, o "heroicznym macierzyñstwie", ani o tym, co jest "trendy", ale o tym, co naturalne i normalne. Rozlu¼nili¶my na tyle wiêzy z przyrod±, ¿e nawet takie naturalne czynno¶ci jak karmienie piersi± wymagaj± pewnych umiejêtno¶ci i wiedzy, tak¿e o nas samych, naszym ciele i naszej psychice. Ksi±¿ka ma pomóc m³odym mamom i ich rodzinom w zdobyciu tej wiedzy i umiejêtno¶ci oraz odnalezieniu siê w nowej ¿yciowej roli.

Od Ducha do ucha

Od Ducha do ucha

Zrób krok ku rado¶ci Twej duszy

Autor: o. Augustyn Pelanowski

stron: 304
format: 140x200
oprawa: miêkka
wydanie: I 

Cena: 31,00 z³

Nota Wydawcy

PROMOCJA - 35,00 31,00

„Kiedy wschodzi nad nami s³oñce Bo¿ej sprawiedliwo¶ci i Bo¿ego mi³osierdzia, w jego blasku inaczej widzimy nasze ¿ycie – i to nas zmienia”.

Rekolekcje radiowe osnute wokó³ fragmentów Pisma ¦wiêtego mówi±cych o mi³osierdziu i mi³o¶ci Boga do cz³owieka. Ksi±¿ka niesie nadziejê dla ka¿dego, kto staje twarz± w twarz ze swoj± s³abo¶ci± i swoim grzechem.

Autor stawia nam te¿ swoiste wymaganie: „Jeste¶my powo³ani do mi³osierdzia. A mi³osierdzie jest sztuk±. O jedno ciê proszê. Nie uciekaj w noc, nie chowaj siê w swoj± ciemno¶æ”.

 

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776