Fides

Promocje

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Blu¼nierstwo we wspó³czesnej poezji polskiej

Natalia Kiedyk

W swojej pracy – klarownej, dobrze wywa¿onej pod wzglêdem proporcji zawartych w niej refleksji teoretycznych i praktyki analitycznej – Autorka prezentuje, na interesuj±co dobranych przyk³adach z literatury wspó³czesnej, rozmaite kompozycje poetyckie, daj±ce siê opisywaæ z u¿yciem kategorii blu¼nierstwa.

Ostatnie rekolekcje

Ostatnie rekolekcje

o. Augustyn Pelanowski

O. Augustyn zaprasza nas do prze¿ycia ostatnich rekolekcji, jakie sam Jezus wyg³osi³ uczniom swoim ¿yciem – poprzez wydarzenia paschalne: od Ostatniej Wieczerzy, poprzez mêkê i ¶mieræ na Krzy¿u do Zmartwychwstania.

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Wiara z nadziej± na mi³o¶æ przez 365 dni

Jacek Pulikowski

Dziêki tej ksi±¿ce mo¿emy wyruszyæ na duchow± pielgrzymkê wraz ze ¶wiêtymi, ws³uchuj±c siê w S³owo Bo¿e i rozwa¿ania autora.

365 dni przetrwania

365 dni przetrwania

o. Augustyn Pelanowski

Ojciec Augustyn zaprasza do „Przetrwania” 365 dni w obecno¶ci Tego, Który Jest i który kocha nas mi³o¶ci± przedwieczn± i nieskoñczon±.

10 kroków ku blisko¶ci

10 kroków ku blisko¶ci

Wojciech Jêdrzejewski OP

Ta ksi±¿ka jest o blisko¶ci. G³osz±c rekolekcje i kazania, bardzo czêsto poruszam ten temat. Czemu? Chyba dlatego, ¿e mnie zawsze blisko¶ci brakowa³o. Zw³aszcza w domu.

Mój brat morderca

Mój brat morderca

o. Kazimierz Tyberski OMI

Ojciec Kazimierz Tyberski znalaz³ siê za kratami razem z mordercami, gangsterami, oszustami, z³odziejami i gwa³cicielami. O skazanych mówi z prostot± i szczero¶ci±: „ludzie”, „panowie”, „go¶cie”, bo, jak sampowiedzia³: „Nie ma ludzi straconych – jest grzech i jest ³aska Bo¿a”.

 

¦wiat ikon

¦wiat ikon

Kolorowanka dla m³odzie¿y i doros³ych wprowadzaj±ca w zachwycaj±cy ¶wiat ikon. Kolorowanka do modlitwy i kontemplacji!!!

Anna Jedna

Anna Jednajest sakramentaln± ¿on±, matk± trojga dzieci, nauczycielk±, prowadzi Ognisko Wspólnoty Trudnych Ma³¿eñstw SYCHAR w Poznaniu. Bêd±c w trudnej kryzysowej sytuacji ma³¿eñskiej, dzieli siê do¶wiadczeniem mocy Bo¿ej mi³o¶ci i nadziei na uzdrowienie swojego ma³¿eñstwa. Daje tak¿e ¶wiadectwo nawrócenia – kszta³towania w sobie postaw wiernej mi³o¶ci, przebaczenia i osobistej wolno¶ci wynikaj±cej z aktywnej wspó³pracy z Jezusem-Bogiem, które pozwalaj± z nadziej± oczekiwaæ na powrót wspó³ma³¿onka.

SYCHAR. Ile jest warta twoja obr±czka?
Do koszyka

Anna Jedna

SYCHAR. Ile jest warta twoja obr±czka?

ksi±¿ka dla pragn±cych kochaæ mimo wszystko

cena: 22,00 z³

Kto rozumie przysiêgê ma³¿eñsk±, ten rozumie Boga, cz³owieka i mi³o¶æ, a kto wype³nia przysiêgê ma³¿eñsk±, ten trwa na drodze do ¶wiêto¶ci. Autorka walczy o swoje ma³¿eñstwo ze stanowczo¶ci± i niezachwian± nadziej±. W podobnej sytuacji znajduj± siê obecnie setki tysiêcy ma³¿onków w Polsce.

Mi³o¶æ nie ma wcale koñca!
Do koszyka

Anna Jedna

Mi³o¶æ nie ma wcale koñca!

cena: 14,00 z³

 B³ówny boohater, dziesiêcioletni Przemek, opowiada o tym, jak to jest, gdy dom bez taty boli...

SYCHAR. Pierwsza pomoc dla ma³¿eñstw
Do koszyka

Anna Jedna, Magda Anio³

SYCHAR. Pierwsza pomoc dla ma³¿eñstw

Komplet publikacji w teczce

cena: 35,00 z³

Multimedia

Koszt wysy³ki

Kurier - przedp³ata: 7,00 z³
Poczta - przedp³ata: 9,00 z³
Kurier - pobranie: 15,00 z³
Poczta - pobranie: 15,00 z³

Przelewy24

Zakupy

- Regulamin
- Koszty wysy³ki

Indeksy

- Tytu³y
- Autorzy

Produkty

- Nowo¶ci
- TOP 7

WYDAWNICTWO FIDES
ul. Kozienicka 17, 30-397 Kraków
tel.: +48 605 416 946 (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
e-mail: fides@wydawnictwofides.pl
nr konta: 09 1050 1445 1000 0023 1623 0776